LETIA

 

 

SAN ROCCU

 

contru

 

SAN MARTINU

 

 

 

 

 

 

AJACCIO

Stamperia a vaporedi La Jeune Corse

 

1923


 

 

BIOGRAFIA 

 

 

MAISTRALE

 Natu a Marignana, Maistrale (Dumenic’Antone Versini) è l’autore di : CANZONE CORSE (U Cuccu, Cursichella, Lamenti di Muvrella, Ninni Nanna, Sirinatu d’Amore, Bell’Ajacciu, Eternu Cantu, A Munagnola, A Vindetta, …). 

A Ciuccita, cummidiola, riprisintata in 1922 in Evisa e in Ajacciu eu gran successu. 

A Corsica, ghiurnale di i Corsi a u fronte, chi Maistrale mandava di gratisi a i nostri suldati. 

Ha fundatu l’Accademia Corsa e ne è u direttore. 

In detti e in fatti, cu a penna e cu u bastone. Maistrale canta e sona e fisca pa e Corsica e pa i Corsi. 

 

 

UN PASSU IN DARETU 

 

                                                                A cumuna di Letia è divisa in duie sizione :  

                                             San Roccu (Cucugnanu, da Ponte insù) ; 

 

                                            E San Martinu (Pontagnulacci, da Ponte inghiô). 

Ogni sizione face sei cunsiglieri ; e cume ognuna vole a meria, si face chi u merru è sempre elettu a l’anzianità. 

Sta volta u più vecchia era di San Roccu e a meria, a cavallu a Demolcu (sumere di sanna) cullò quassù. 

Ma Pontagnulacci pinsonu a ripinsonu : u figliolu di u merru s’è immaritatu a San Martinu ed è falatu a stà culà ; cusi merru e meria si ne so falati anch’elli. 

Maistrale, chi ha parenti e amici a Letia, ha fattu sta cummidiola par un dispiace a nimu e par fà ride a tutti. 

Ajacciu 1923

 

 


A LETIA 

PARSONNE:

 

                                            MARTINELLU, di San Martinu, Pontagnulacciu d’inghiô. 

 

                                              SARRUCCHINU, di San Roccu, Cucugnanacciu d’insù. 


A LETIA

Martinellu troca a Sarrucchinu a la funtana di Ponte: 

Martinellu

 

Cumu stai, o Sarrucchî ? 

E sta mane d’unde pigli ? 

Dopu avè vintu a li voti, 

Ete persu li stuvigli : 

C’un sumére e duie sporte 

Un vi lasciamu ca e porte. 

Sarrucchinu 

Bembinutu, o Martiné, 

Cu u bastone, ti salutu, 

O ci vurrà lu pinnatu, 

A zucca, l’odre e l’umbutu, 

Cu l’esca e lu timparinu, 

Par fabi avà lu rinchinu ? 

Martinellu 

Un parlemu di bastone 

Ch’è pisante quandu picchia ; 

Un ci volse ca Demolcu 

Cu narpie, funa e cavicchia 

E di vette, unu spurtellu, 

Par pigliacci lu sucellu. 

Sarrucchinu 

Bi pigliaste lu sucellu, 

Ma fu pigliatu a pigliéra : 

In San Roccu, a l’elezione, 

Vintu avemu la bandêra ; 

Cun l’astuzia maladetta, 

Dupu ci féste l’anchetta. 

Martinellu 

Noi un fécimu l’anchetta, 

A nimu di Cucugnanu, 

Ma lu merru di u paese, 

A sà lu cantone sanu, 

Par un more di musinu, 

Si ne scappô in San Martinu. 

Sarrucchinu 

A storia di su musinu 

E fatta di detti falzi ; 

Semu più ricchi ca boi, 

Scemi chi bo sete ! e scalzi 

Voi chi d’arba tavacca, 

Ne fate mezz’una stacca. 

Martinellu 

Sperti, semu più ca boi : 

Chiamemu a qual boglia sia, 

Un paese, San Martinu, 

Pienu d’aristocrazia, 

Parsone cumu si déve, 

Onor di Vicu la piéve. 

Sarrucchinu 

Ci avete la signuria 

E l’alta magistratura : 

Par trascinabi le legne, 

Pigliate Conti a trattura 

E cume grossu impiegatu 

Ci avetu lu surucatu ! 

Martinellu 

A l’altura sete voi ! 

Voi altri Cucugnanacci ! 

Par imbracciacà la luna, 

Bi basta a stende li bracci ; 

Sete in capu di stradone 

Cume in punta d’un bastone.  

Sarrucchinu 

S’ella vi piglia a puntura, 

Si nimu casca malatu 

In San Roccu ci biccata, 

Chi ci avemu lu curatu : 

Par francabi da l’infernu, 

Ci sbuccate ancu l’invernu. 

Martinellu 

Quessa é béra, o Sarruchi, 

E cu lu justu un ci manchi : 

Bi lascemu li piccati 

E quelli tre centu franchi 

Di pighiô chi bo pagate 

Par dicci messe di frate. 

Sarrucchinu 

Ridite, o ben aducati, 

Di la nostra niscintria 

Noi paghemu le spece 

E boi, par sa meria, 

Prigate, a le nostre porte, 

Ch’ella ci pigli la morte. 

Martinellu 

Sinament’a sittant’anni, 

Par pagà lu parcittore, 

Chi vo campiti bramemu ; 

Dopu ci piace a chi more 

Parchi u merru, cume avà, 

Un fiate a l’anzianità. 

Sarrucchinu 

Ciavanate ancu la notte, 

Ronchi a noi un ne puô nuce, 

A cavallu biastimatu, 

U pelu di più li luce : 

Par fabi more d’affanni, 

Camparemu avà cent’anni. 

Martinellu 

Cent’anni ! o scrianzatô 

Chi tu perdi lu ciarbellu ! 

Soga voli, tutti l’anni, 

D’una dota lu bursellu, 

Vindendu, ancu par fasgioli, 

U merru cu li figlioli. 

Sarrucchinu 

Sai, sai, o Martiné, 

Un mi rompe li stivali ! 

Si bo vulete a meria 

Fate venu li casali 

E po di Pontagnulacce 

Velemu e più belle facce. 

Martinellu 

Bruttu porcu sumiracciu, 

Ancu le nostre zitelle ! 

Quist’annu v’erate abezzi ! 

Ma vedi : par falà stelle 

A i giovani in Cucugnanu 

Un li ne fala in lu zanu. 

Sarrucchinu 

Un purcellacciu sè tu, 

Degnu da forca e da trova ! 

E si tu ti voli batte, 

Mi ! datti vogliu la prova, 

Cu mille cazzotti u mese, 

Ch’un si trema a u me paese. 

Martinellu 

Vanta puru u to paese 

Ch’un c’è forse lu campagnu : 

Un so s’ell’è lu bisognu, 

U castigu o qualchi ragnu, 

M’a u dettu d’i furastéri, 

Scappanu ancu li suméri. 

Sarrucchinu 

A partanza di i sumeri, 

Un n’è di voi l’ingegnu : 

Semu noi da quassù 

Chi vi mandemu su pegnu ; 

L’asinu cerca a pariglia 

E a jente chi l’assumiglia. 

Martinellu

          Ma chi parli di sumiglia         

          Chi mi pari un calavrone ?

Un ruspacciu adispiratu 

Chi canta for di stagione ! 

Guardati da lu fibiante 

Chi mi pari un lagramante. 

Sarrucchinu 

Salutu su parsunaggiu 

Ed ancu lu guardianu : 

U primu infibia li topi, 

L’altru guarda u vostrru granu 

Chi, malgradu i vostri guai, 

Voi altri un punite mai. 

Martinellu 

Voli parlà tu di guai ? 

Si t’un l’hai jucat’a carte 

O vinduti par cibolle, 

Pidocchi n’hai a to parte : 

Pa le puce sulamente, 

Quantu paghi di patente ? 

Sarrucchinu 

Un so marcante di puce ! 

Di patente nulla un pagu ; 

Quand’e trov’un paru toiu, 

Eju lu sellu e l’imbragu 

Tu, si t’a vissi alimie 

Quanti tu dici bugie ? 

Martinellu 

Un bugiardacciu sè tu ! 

U collu chi tu ti tronchi 

E po divintà sumére 

E in Francese chi tu ronchi ! 

A me chi voli fà créde 

Chi mi pari un maldipéde ? 

Sarrucchinu 

Maldipéde più ca te ? 

Parli forse d’una brulla ? 

Pari tutt’una lumaga 

Ch’un sà vumisce più nulla ; 

Fate puru u jubileiu 

Par circà lu calateiu. 

Martinellu 

Parlendu di calateiu, 

Par me contu, faci sbagliu : 

Lava puru e to ragione 

Chi sentenu lu furmagliu ; 

Soga un n’hai, par mirenda, 

Oghie fattu a to pulenda ? 

Sarrucchinu 

Mi ! cumi tu sè birbante 

Di parlà di pulindaghiu ! 

Or sappia ch’aghiu pruviste 

Fin’a lu mese di maghiu ; 

Voi le misate sane 

Magnate senza cumpane. 

Martinellu 

Quand’aviste la meria 

E chiu la chiave fu persa, 

Un féste sorte la grida 

Fendu e cos’a la traversa : 

« Fin chi la chiave un si trovi, 

« Chi nissunu più nun mori ! » 

Sarrucchinu 

E quandu l’aviste voi, 

Quantu pigliaste arristati 

Chi li grilli di Sittembre 

Fussinu tutti castrati 

E chi l’acqua di a funtana 

Pigli insù pa la sulana ? 

Martinellu 

Chi calunie tirane, 

Cusi vargugnose e tonte, 

Voi chi délibaraste 

Chi la funtana di Ponte, 

Par facci forse una ,brulla, 

Un ci tirassi più nulla.

Sarrucchinu 

Quellu mer di San Martinu 

Chi vulia fanne un pianu ; 

Par cullacci a Liamone 

Scrisse a lu Prefettu in vanu ; 

Par riesce in s’affarettu 

Li falô più d’un caprettu.

 

Martinellu 

Ancu quessa la bugia 

Parchi cacci s’impustura ? 

E chi parli di caprettu, 

Asinacciu di natura ? 

A la vescu, in sacristia, 

Li deste la diara. 

Sarrucchinu 

Parlemu di Monsignore 

E solu di cose vère : 

Par falallu in San Martinu 

Un cullaste c’un sumère ? 

Ma lu merru, quella sèra, 

Si scurdô di la grupèra. 

Martinellu 

Par liabi tutti quanti, 

C’é grupéra e succudagna, 

Cu cavalli di rimonta 

Chi sfidanu la Balagna : 

Voi, da tantu i malanni, 

Crisimate a cinquant’anni !

Sarrucchinu 

Si tu truvast a grupéra 

Un so finiti li guai, 

Avà prôvati a cavezza 

Chi l’arecchie longhe l’hai ; 

Cu duie castagne cotte, 

Gridaremu : zé ch’è notte 

Martinellu 

Mi pigli da paru toiu, 

Un n’hai mancu russore ? 

U ticchiate di fasgioli, 

Quandu jugne u parcittore 

E po déste quellu lettu 

Pien du cimice, a u Prefettu. 

Sarrucchinu 

Taglia e cosgi ogni mutenda 

Storie inventane puru ! 

Dipoi ch’e ti cunoscu 

Mi pari un topu di muru ; 

Un campate in San Martinu 

Ca di pane pisticcinu. 

Martinellu 

A voi altri é lu cignale 

Chi forse la pane manda ? 

E par fabi lu caffé  

Vi sete dati a la janda ; 

Un videte, a mezza macchia, 

Ca lu corbu quandu gracchia. 

Sarrucchinu 

E voi Pontagnulacci, 

Magnendu le pisticcine, 

Un videte ca lu falcu 

Quandu piglia le jalline 

E un n’avete par amichi 

Ca e granocchi’e li lumbrighi.  

Martinellu 

Un lumbrigu pari tu, 

O catellu muntaninu ! 

Voli fà lu paragone 

Cu quelli di San Martinu ? 

Par tutt’i nostri dissegni, 

Un ci mancanu l’impegni.  

Sarrucchinu 

T’aricordi di u to merru 

Cu a spicchiette senza vetri 

Chi dumandô chi u paese 

Tracullassi millemetri ? 

Era par esse, o lu tosu, 

Più vicinu a lu so chiosu ! 

Martinellu 

E lu vostru, imbambulitu, 

Tant’avia persu la mente 

Ch’a u guvernu, d’acqua calda, 

Ellu chérse una surgente, 

Purtendu cume ragione 

A San Roccu in lu stagnone. 

Sarrucchinu 

E voi quell’arristatu 

Chi vo pugliaste, una séra : 

Chi lu monte d’u paese 

D’oru fussi una minéra ? 

U guvernu, par si fatti, 

Parlô di a casa d’i matti. 

Martinellu 

Quale féce, pa li scemi, 

A Letia, u gattivu nome ? 

Un n’é mica colpa nostra 

Ed un ci la vogli’apone : 

Semu noi, cun ardore, 

Di la cumuna l’onore. 

Sarrucchinu 

Un n’era di San Martinu 

Quellu chi, c’un carriolu, 

Avia da sticcà li salti 

Da Letia a lu Pughiolu 

E poi, in quattr’e quattr’ottu, 

Minà, in Prussia, un cazzottu ?  

Martinellu 

Quessu un l’aghiu cunisciutu ! 

Ma un n’éra di Cucugnanu, 

Un mer’chi l’avia trovu, 

Incu la prov’a la manu, 

U mezzu d’un fà più guerra 

E pa i topi la ghimerra ?

Sarrucchinu 

A ghimerra ci vurria 

Par voi altri ghiornu e notte. 

Martinellu 

Vai, vai, a ruzzigatti 

S’elle so fatte e ballotte. 

Sarrucchinu 

Inde noi si magna u pane 

Fattu cu i fiori più fini. 

Martinellu 

Si ! quelli pani a tre pinzi 

Numinati sarrucchini. 

Sarrucchinu 

Voi magnati l’arbetta 

Bastardacci chi vo sete ? 

Martinellu 

E voi altri, babbi piatti, 

Quantu duzene ne avete ? 

Sarrucchinu 

Dimm’un pocu : chi ci porti 

Di bonu in la to sacchetta ? 

Martinellu

Par rasatti lu mustacciu, 

Ci aghiu un topu e una saetta. 

Sarrucchinu 

Pari tutt’un cummidiante 

Tecchiu di mortule e baghi. 

Martinellu

Quandu fate a prucissione 

Parite tutti briaghi. 

Sarrucchinu 

Hai da tastà li monti 

S’e ti pigliu in Cucugnanu. 

Martinellu 

S’e ti trovu a San Martinu, 

Mi ti magnu a braghe in manu.

                                                                                         

                                                                                                    FINE